Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR”), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby,21 tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácii (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

Kto je prevádzkovateľom a kde sa na nás môžete obrátiť?

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je advokátska kancelária Anton Konkol, advokát, s.r.o., so sídlom Kresánkova 1, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46625593 (ďalej len ako „my“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na office@konkol.sk alebo poštou na adrese nášho sídla.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame najmä nasledovné osobné údaje:

- klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so  zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a na plnenie zákonných, stavovských a zmluvných povinností;

- dodávateľov resp. zamestnancov dodávateľov na účely realizácie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z obchodno-právnych vzťahov;

- obchodných partnerov alebo ich zamestnancov;

- zamestnancov v súlade s požiadavkami právnych predpisov a na účely vymedzené právnymi predpismi, najmä Zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o dani z príjmov, zákonom o ochrane zdravia;

- uchádzačov o zamestnanie.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje musíme spracúvať, aby sme boli schopní:

- poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;

- plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a

- chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, [našim profesionálnym poradcom (napr. audítorom)], Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prianiu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko aLichtenštajnsko) nezamýšľame.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

- knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe;

- inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;

-ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;

- skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

- klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;

- skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;

- skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;

- skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta apod. V takom prípade môžeme osobné údaje ovás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o vás spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo považovať prístup k vašim osobným údajom, ako aj ich opravu.  Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť as poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a na akých právnych základoch?

 Účel spracúvania osobných údajov

Primárny právny základ

Súvisiace právne predpisy

Poskytovanie právnych služieb klientom a výkon advokátskeho povolania

Plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

 

zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.

zákon 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

 

Poskytovanie iných ako právnych služieb klientom

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Napr. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov

 

Plnenie zmluvných vzťahov

Plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) ak je zmluvnou stranou fyzická osoba a oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) ak je zmluvnou stranou právnická osoba: potreba uzatvárania a plnenia zmluvných vzťahov

Obchodný a občiansky zákonník

 

Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti

Obchodný a občiansky zákonník

 

Zamestnávanie

Plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii

zákon č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prác

 

Účtovné účely, daňové účely

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

 

 

 

 

 Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade  zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom vám zmenu dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.